023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

varsava 01

Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a (ODIHR) održala je u Varšavi od 23-24.11. 2022. godine Konsultativni sastanak Romkinja i Sinti žena - Izazovi i perspektive za rodnu ravnopravnost i učešće. Tokom sastanka smo dobile informacije o mandatu Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a (ODIHR) i aktivnostima u vezi sa trgovinom ljudima i njenim uticajem na Rome i Sinte, posebno žene i decu, razmenile svoja iskustva u radu protiv rodno zasnovanog nasilja, nudile rešenja za prevazilaženje identifikovanih prepreka. Danica Jovanović, kao predsednica Udruženja Roma Novi Bečej predstavila je uticaj trgovine ljudima na živote romskih devojčica i žena iz ugla problema dečijeg braka. Poslednja tema odnosila se na proces izrade 4. izveštaja o stanju (2023) o implementaciji Akcionog plana OEBS-a za unapređenje položaja Roma i Sinta u okviru OEBS-ovog područja. Dogadjaj je okupio romske aktivistkinje iz Rumunije, Madjarske, Poljske, Severne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Češke republike I Grčke.

varsava 02

varsava 03