rani brakovi naslovnaRani, ugovoreni, prislini i dečji brakovi predstavljaju grubo kršenje prava deteta. Oni ugrožavaju psihofizičko zdravlje devojčica i izlaže ih riziku od seksualnog nasilja, nasilja u porodici, trgovini ljudima. Ova praksa uvek dovodi do ranog napuštanja školovanja, a kasnije kao žene one su izložene siromaštvu i ekonomskoj zavisnosti čime ostaju u začaranom krugu siromaštva i nasilja.

Za naše devojčice:

Zaustavimo rane brakove!
Zaustavimo seksualno nasilje nad devojčicama!
Sprečimo nasilje nad ženama!
Obrazovana devojčica je buduća obrazovana porodica!
Širimo aktivizam među romskim devojčicama i devojkama!
Jačajmo glas Romkinja!